Documentació per tràmits

1.ALTA Documentació necessària per donar d’alta el subministrament d’aigua: * Cas que el subministrament demanat sigui per al municipi de jorba serà necessària la presentació de la llicència de primera ocupació.
1.1 Si el titular és una persona física:
1.2 Si el titular és una persona jurídica:
1.3 Si el subministrament és per una obra:
2.CANVI Documentació necessària per fer un canvi de titular del contracte:
Documentació necessària:
3.BAIXA Documentació necessària per a sol·licitar la baixa del servei:
Documentació necessària: