Explicació Factura

COMENTARIS GENERALS A LA FACTURA:

Tant el preu de l’aigua com el que correspon al cànon de l’aigua (tributs) es quantifica en trams. Aquests trams van en funció del nostre consum i s’expressen en metres cúbics (m3). Això vol dir que el total del nostre consum d’aigua es reparteix en diferents trams tant pel que fa a l’aigua com pel cànon de l’aigua. En el cas d’Aigües Artés (Cada companyia pot ser diferent) tenim dos trams per al consum d’aigua mentre que pel cànon de l’aigua (Aquest és igual per totes les companyies) l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) especifica fins a quatre trams. L’import total de l’aigua i del cànon és el resultat de multiplicar els metres cúbics de cada tram pel preu d’aquest.

El nostre consum és la diferencia entre la lectura actual i l’anterior i s’expressa en metres cúbics (m3). 1 metre cúbic és igual a 1.000 litres. Per tant si la nostra lectura actual del comptador és de 10 metres cúbics i l’anterior era de 5 metres cúbics, el consum que hem tingut en aquest període és de 5 metres cúbics d’aigua, és a dir, 5.000 litres.

Pel que fa al període de facturació, aquest és trimestral, és a dir, cada factura correspon al consum de tres mesos. Les factures es fan per trimestres naturals i en la factura s’expressa mostrant el primer i l’últim mes del trimestre en qüestió. Així si a la factura apareix Gener 2013 – Març 2013, significa que el període facturat va de l’u de gener de 2013 fins al trenta de març de 2013, o sigui tres mesos.

Per conèixer el detall de la vostra factura de l’aigua podeu clicar per les diferents zones de la factura que reproduïm a continuació i veureu l’explicació de cada apartat.