Avis legal e-mail

L’informem. com a destinatari d’aquest missatge, que el correu electrònic i les comunicacions mitjançant internet no permeten assegurar ni garantir la confidencialitat dels missatges transmesos, així com tampoc la seva integritat o la correcta recepció, pel que l’emissor no assumeix responsabilitat alguna per tals circumstàncies. Si no dona el seu consentiment a la utilització de correu electrònic o a les comunicacions via internet li preguem ens ho comuniqui. Aquest missatge va dirigit, de manera exclusiva, al seu destinatari i conté informació confidencial i subjecta al secret professional, la divulgació de la qual no està permesa per la llei. En cas d’haver rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui via correu electrònic a la nostre atenció o per telèfon al +34938053839 i procedeixi a la seva eliminació, així com de qualsevol document adjunt al mateix. Així mateix, li comuniquem que la distribució, còpia o utilització d’aquest missatge, o de qualsevol document adjunt al mateix, qualsevol que fos la seva finalitat, estan prohibides per la llei. Per un consum responsable, abans d’imprimir aquest missatge, si us plau comproveu que és realment necessari. Aigües Artés, S.L. — Le Informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o la correcta recepción, por lo que el emisor no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía internet le rogamos que nos lo comunique inmediatamente. Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique vía correo electrónico a nuestra atención o a través del teléfono +34938053839 y proceda a su eliminación así como de cualquier documento adjunto al mismo. Así mismo le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibido por la ley. Por un consumo responsable, antes de imprimir este mensaje, por favor compruebe que es realmente necesario. Aigües Artés, S.L.