Documentació per tràmits


1.ALTA
Documentació necessària per donar d’alta el subministrament d’aigua:
* Cas que el subministrament demanat sigui per al municipi de jorba serà necessària la presentació de la llicència de primera ocupació.

1.1 Si el titular és una persona física:

1.2 Si el titular és una persona jurídica:

1.3 Si el subministrament és per una obra:

2.CANVI
Documentació necessària per fer un canvi de titular del contracte:

Documentació necessària:

3.BAIXA
Documentació necessària per a sol·licitar la baixa del servei:

Documentació necessària: